Regulamin sklepu

 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.kolcenagolebie.pl

 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym kolcenagolebie pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.kolcenagolebie.pl.
Kontakt w sprawach informacji handlowej, statusu zamówienia, reklamacji i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych można uzyskać za pomocą:
e-mail: biuro@linarem.pl
formularzy kontaktowych znajdujących się w zakładce Pomoc i kontakt
W sprawie  zamówień przez telefon:
tel. kom.: +48 502 840 245;
W sprawie informacji na temat statusu zamówienia:
tel. kom.: +48 502 840 245;
W sprawie informacji o produktach oraz pomocy technicznej:
tel. kom.: +48 502 840 245;
Reklamacja i odstąpienia od umowy sprzedaży:
tel.: +48 507 808 347; 
e-mail: kontakt@kolcenagolebie.pl
Przetwarzanie danych osobowych:
biuro@linarem.pl
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
iod@linarem.pl
 
 
 
1. Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca (Usługodawca) – sklep internetowy kolcenagolebie.pl działający pod adresem www.kolcenagolebie.pl, który jest prowadzony przez LINAREM CISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960103, NIP: 6793234999.
3. Klient (Kupujący, Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu.
4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
9. Sklep Internetowy www.kolcenagolebie.pl, (www.kolcenagolebie.pl, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kolcenagolebie.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
10. Strona – Sprzedawca, Usługodawca, Klient, Kupujący i Usługobiorca.
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.kolcenagolebie.pl.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Zamówienie indywidualne - jest to produkt stworzony wg indywidualnego pomysłu (specyfikacji) Klienta i odbiegający konstrukcją, parametrami lub zestawieniem kolorystycznym od standardowych produktów stanowiących ofertę sklepu.
14. Platforma internetowa ODR (ang. Alternative Dispute Resolution) - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
15. Ustawa PK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
16. Ustawa PA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
17. Ustawa KC lub k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
18. Ustawa KPC lub k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
19. Ustawa ODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
20. Ustawa ŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
21. Ustawa VAT – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
22. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 
 2. Zasady ogólne
 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kolcenagolebie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Google Chrome lub inne obsługiwane oraz posiadać aktywny adres e-mail. Sklep internetowy www.kolcenagolebie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy KC.
7. Algorytm wyszukiwarki przedstawia wyniki wyszukiwania w kolejności, która zależy w pierwszej kolejności od trafności wpisanych słów kluczowych w nazwie szukanego produktu. W ramach wyników o tym samym poziomie trafności, produkty są prezentowane w kolejności odpowiadającej częstotliwości przeglądania przez klientów podstron produktów (od najbardziej popularnej).
 
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1. W Sklepie dostępne są dla Klientów usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę: 
1) usługa Konta obejmująca jego rejestracje i utrzymywanie w ramach Sklepu,
2) usługa formularza Zamówienia,
3) usługa Newslettera.
2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Klienta że:
 1) jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 2) przeczytał i zaakceptował Regulamin,
 3) zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
4. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. 
5. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
6. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.
7. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kolcenagolebie.pl. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
9. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.
10. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zakup”.
11. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli jest inny aniżeli pierwszy podany adres), adres poczty elektronicznej i nr telefonu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zakup”.
12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
3) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LINAREM CISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
 
4. Składanie zamówień
 
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej  są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Przy każdej cenie podlegającej obniżce zawarta jest informacja o najniższej cenie towaru lub usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany Towar oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy VAT.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący podaje dane osobowe które są przetwarzane w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie dostępności towaru i wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. 
 
5. Koszty i termin wysyłki
 
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
3. Wybór sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminów przewoźników. W przypadku braku doręczenia przesyłki Kupujący zobowiązuję się poinformować w terminie 30 dni Sprzedającego w formie pisemnej i za pomocą poczty elektronicznej.
4. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie do kwoty 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Paczki wysyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych nie są ubezpieczane. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.
5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. 
 
6. Płatności
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Należność za towary zakupione w naszym Sklepie internetowym w tym cena oraz koszty dostawy można uregulować w następujący sposób:
1) przelew elektroniczny zwykły, przedpłata bankowa na rachunek bankowy Sprzedawcy - płatność po złożeniu zamówienia na numer rachunku bankowego podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze rachunek bankowy, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.
2) przelew elektroniczny - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
3) Karta płatnicza online - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
4) zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.
5) gotówka, karta płatnicza lub kredytowa – płatność po złożeniu zamówienia przy wyborze opcji odbioru towaru w sklepie stacjonarnym. 
3. W przypadku niektórych rodzajów towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
5. W przypadku nie wskazania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmie starania w celu ustalenia numeru zamówienia, w szczególności kontaktując się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
 
7. Promocje
 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu. 
2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
3. Promocje dzielą się w szczególności na:
1) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;
2) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w Newsletterze;
3) pakiety promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się z przynajmniej dwóch produktów, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu;  
4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego lub wartościowego podczas składania zamówienia.
5. Promocje nie obejmują zapowiedzi oraz prenumerat, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
6. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
7. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 
8. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego nie będzie możliwe.
 
8. Odbiór towaru
 
1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 
 
 
9. Odstąpienie od umowy
 
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w  posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
        a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lubczęści, 
        b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów; /*
 
    2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: kolcenagolebie, ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kolcenagolebie.pl .
3. Sprzedawca udostępnia także wzór – formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony w wersji edytowalnej. Konsument może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe (pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wersji edytowalnej).
4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sklepu przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jednocześnie, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.
6. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy PK, m. in. w odniesieniu do umów: 
 
 1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 
 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 
 3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 
 4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 
 5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 
 6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 
 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 
 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; 
 
 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 
 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 
 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 
 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  
 
 13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2taltqmfyc4njtge4dcojrg4> albo art. 21 ust. 1 https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2taltqmfyc4njtge4dcojtha> ustawy PK; 
 
 14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta”.
 
10. Procedura reklamacji
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
2. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
3. W przypadku stwierdzenia braku zgodności produktu z umową, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy PK (tj. wymiana lub naprawa produktu)
 
  2) Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy PK (tj. wymiana lub naprawa produktu) 
 
  3) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawcapróbował doprowadzić produkt do zgodności z umową; 
 
  4) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy PK, 
 
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Jednocześnie, Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 
6.Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa - ustawy PK. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru (produktu) na konsumenta (Klienta), w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem (produktem), nie stosuje się przepisów o rękojmi zawarte w księdze trzeciej tytułu XI działu II ustawy KC.
7. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie (pobierz formularz reklamacji w wersji edytowalnej) np.:
1) pisemnie na adres: kolcenagolebie, ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków;
2) drogą mailową na adres: reklamacje@kolcenagolebie.pl;
3) osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Sprzedawca skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.
9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.
10. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 
11.Ochrona danych osobowych
 
1. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.kolcenagolebie.pl/i7,polityka-prywatnosci.html
 
12.Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności ustawa PK, ustawa KC.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą KPC.
3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy PA. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
8. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.kolcenagolebie.pl (zakładka „Regulamin”).
8. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.odstraszanie.pl (zakładka „Regulamin”).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 

Sklep kolcenagolebie.pl producent kolców na ptaki marki AVIK, sklep i hurtownia.


Dostarczamy zabezpieczenia do ochrony przed ptakami. Produkujemy i dostarczamy atestowane kolce na ptaki wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zamówienia realizujemy do 24h.

Avik - najlepsze kolce przeciw ptakom. Zapraszamy do współpracy.