dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy

LINAREM CISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


Szanowni Państwo, W zakładce “Dla Akcjonariuszy” będą na bieżąco zamieszczane wszelkie ogłoszenia wymagane przepisami prawa oraz postanowieniami statutu i skierowane do akcjonariuszy Spółki LINAREM CISOWSKI Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. 

Komunikaty/ogłoszenia:

14 czerwca 2024

W imieniu spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103), w nawiązaniu do komunikatu z dnia 15.02.2024 r.,

 

zapraszamy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do składania propozycji objęcia akcji spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie.

 

12 czerwca 2024

W imieniu spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103, dalej: „Spółka”), zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2024 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grochowskiej 14 w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia:

zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

została podjęta uchwała podziale zysku za rok obrotowy 2023,

udzielono komplementariuszowi spółki Wojciechowi Cisowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego w roku obrotowym 2023 obowiązków.

 

28 maja 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103, dalej: „Spółka”), zawiadamiam niniejszym, że w dniu 12 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy. Grochowskiej 14 w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki będzie:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy;

2) udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy.

 

16 lutego 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM Cisowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103), w nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.02.2024 r., informuję, że w dniu 7 lutego 2024 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki i tekstu jednolity Statutu Spółki. 

Powyższe stanowi kolejny krok w procesie pozyskania nowych inwestorów, dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości oraz pozycji rynkowej. 

Zapraszamy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do składania propozycji objęcia akcji spółki LINAREM Cisowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie.

05 lutego 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM Cisowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103), w nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.01.2024 r., informuję, że w dniu 1 lutego 2024 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, podjęta została przez aktualnych akcjonariuszy uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

Wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień o możliwości utworzenia kapitału docelowego jest kolejnym krokiem w procesie pozyskania nowych inwestorów i przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości oraz pozycji rynkowej.  

 

29 stycznia 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM Cisowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103) zawiadamiam, że Spółka podjęła istotne kroki prawne mające na celu umożliwienie utworzenia kapitału docelowego. Na dzień 1 lutego 2024 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grochowskiej 14 w Krakowie, zaplanowane zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie:  

 1. Otwarcie Zgromadzenia.  
 2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
 4. Przyjęcie porządku obrad.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.  
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Spółka dąży do pozyskania nowych akcjonariuszy, co umożliwi efektywniejszy rozwój i realizację ambitnych planów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje przyczynią się do dalszego rozwoju Spółki oraz zwiększenia jej wartości dla naszych inwestorów.  

5 grudnia 2023 roku

W imieniu spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103, dalej: „Spółka”), zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grochowskiej 14 w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie uchwały: 

 • zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,  
 • zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 
 • została podjęta uchwała podziale zysku za rok obrotowy 2022,  
 • udzielono komplementariuszowi spółki Wojciechowi Cisowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego w roku obrotowym 2022 obowiązków, 
 • została podjęta uchwała o zmianie statutu spółki, 
 • został przyjęty tekst jednolity statutu spółki.  

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 

 

SPÓŁKI LINAREM CISOWSKI SKA 

 

W imieniu spółki LINAREM CISOWSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000960103, dalej: „Spółka”), zawiadamiam niniejszym, że w dniu 4 grudnia 2023 roku, o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy. Grochowskiej 14 w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki będzie: 

 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy; 

2) udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków; 

3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy.

Sklep kolcenagolebie.pl producent kolców na ptaki marki AVIK, sklep i hurtownia.


Dostarczamy zabezpieczenia do ochrony przed ptakami. Produkujemy i dostarczamy atestowane kolce na ptaki wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zamówienia realizujemy do 24h.

Avik - najlepsze kolce przeciw ptakom. Zapraszamy do współpracy.